5/23/2017
0 σχόλια

Ηλεία: «Λουκέτο» στα Κέντρα Υγείας του νομού;

5/23/2017 12:08:00 μ.μ.
 «Λουκέτο» στα Κέντρα Υγείας του νομού;
Αλλάζει – προς το χειρότερο για τους πολίτες – ο χάρτης της υγείας στην Ηλεία,

αφού το σχέδιο νόμου της Κυβέρνησης, με θέμα «την Οργάνωση του χρόνου εργασίας των ιατρών ΕΣΥ» καταργεί - συγχωνεύει  ή  μετατρέπει σε Περιφερειακά Ιατρεία τα Κέντρα Υγείας του νομού μας.

Στο σχέδιο νόμου  του Υπουργείου αναφέρεται πως το τακτικό ωράριο των υπηρετούντων ιατρών στις μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας είναι επτάωρο και πενθήμερο από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8:00 έως 15:00 και 14:00 έως 21:00

ενώ ,με Υπουργική απόφαση μετά από εισήγηση του ΚΕΣΥΠΕ, ορίζονται τα Κέντρα Υγείας και οι Μονάδες Υγείας των ΔΥΠΕ που λειτουργούν και εφημερεύουν σε 24ωρη βάση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της «ΠΡΩΤΗΣ», στην Ηλεία δεν θα αλλάξουν χρήση τα Κέντρα Υγείας Σιμόπουλο και Ανδρίτσαινας για χωροταξικούς λόγους αφού εξυπηρετούν τα ορεινά και ημιορεινά κομμάτια του νομού, όπου η μετάβαση των κατοίκων στα νοσοκομεία είναι δύσκολη.

Σε ότι αφορά τα υπόλοιπα Κέντρα αναμένεται μερικά να κλείσουν οι υπηρεσίες τους να συγχωνευτούν με άλλα και να μετατραπούν ουσιαστικά σε Περιφερειακά Ιατρεία.

Να σημειωθεί πως ήδη έχουν εμφανιστεί οι πρώτες αντιδράσεις με τους κατοίκους της Δημοτικής Ενότητας Βουπρασίας να έχουν προγραμματίσει για χθες το βράδυ λαϊκή συνέλευση προκειμένου να ενημερωθούν και να πάρουν ανάλογες αποφάσεις.

Οργάνωση του χρόνου εργασίας στις εφημερίες

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου όλα τα τμήματα ή κλινικές των νοσοκομείων εφημερεύουν καθημερινά και καταρτίζουν μηνιαία προγράμματα εφημερίας.

Με Υπουργική απόφαση μετά από εισήγηση του ΚΕΣΥΠΕ, ορίζονται τα Κέντρα Υγείας και οι Μονάδες Υγείας των ΔΥΠΕ που λειτουργούν και εφημερεύουν σε 24ωρη βάση.

Με την ίδια ή όμοια απόφαση δύναται να καθορίζεται και εξειδικεύεται ο χρόνος και ο τρόπος οργάνωσης των εφημεριών μονάδων ΠΦΥ, πέραν του τακτικού ωραρίου του άρθρου 3 του παρόντος.

Οι ώρες εφημερίας διακρίνονται σε ώρες καθημερινές, καθημερινές νυκτερινές,
καθημερινές νυκτερινές προς Αργία, Σαββάτου, Σαββάτου νυκτερινές, Κυριακής ή Αργίας, Κυριακής ή Αργίας νυκτερινές.

Καθιερώνεται κατά κανόνα ως βάση για την οργάνωση του χρόνου εργασίας η μέχρι 12 ώρες συνεχής εργασία με παρουσία στο χώρο εργασίας.

Ως 12 ώρες συνεχούς εργασίας νοούνται ιδίως αα) οι 7 ώρες του τακτικού πενθήμερου ωραρίου ακολουθούμενες από 5 ώρες ενεργής εφημερίας,

αβ) οι 12 ώρες συνεχούς απασχόλησης τις καθημερινές κατά τις βραδινές και νυχτερινές ώρες με παρουσία στο χώρο εργασίας,

αγ) οι 12 ώρες συνεχούς απασχόλησης κατά το Σάββατο, Κυριακή ή Αργία με παρουσία στο χώρο εργασίας.

Η συνεχής ή διακεκομμένη απασχόληση εντός του χώρου εργασίας και μετά από κλήση κατά τις εφημερίες ετοιμότητας δεν δύνανται να υπερβαίνει συνολικά το μέγιστο όριο των 12 ωρών.

Για τις ανάγκες εύρυθμης λειτουργίας των νοσοκομείων και κέντρων υγείας με τις αποκεντρωμένες μονάδες τους, καθώς και των μονάδων υγείας των Δ.Υ.ΠΕ όλης της χώρας σχετικά με την οργάνωση του χρόνου εργασίας των ιατρών και κατάρτισης του προγράμματος εφημεριών, με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας συστηματοποιούνται και εξειδικεύονται οι εφημερίες κατά υγειονομικές περιφέρειες, τμήματα ή κλινικές, εργαστήρια, ΤΕΠ, μονάδες και κατά ειδικότητες και καθορίζεται ο αριθμός, ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας των εφημεριών και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

Ωράριο και διάρκεια εργασίας

Το τακτικό ωράριο των νοσοκομειακών ιατρών είναι επτάωρο, συνεχές, πρωινό και πενθήμερο από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8:00 έως 15:00.

Το τακτικό ωράριο των υπηρετούντων ιατρών στις μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας είναι επτάωρο και πενθήμερο από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8:00 έως 15:00 και 14:00 έως 21:00.

Η εβδομαδιαία διάρκεια εργασίας των ιατρών δεν δύναται να υπερβαίνει τις 48 ώρες εργασίας με περίοδο αναφοράς (μέσο όρο) τους 4 μήνες, συμπεριλαμβανομένων των εφημεριών.

Στον υπολογισμό του μέσου όρου δεν προσμετρούνται ή παραμένουν ουδέτερες η ετήσια άδεια και οι άδειες ασθενείας.

Σε κάθε περίπτωση η εβδομαδιαία διάρκεια εργασίας δεν δύνανται να υπερβαίνει το απόλυτο όριο των 60 ωρών εργασίας την εβδομάδα συμπεριλαμβανομένων των εφημεριών.

Τηρουμένων των γενικών αρχών προστασίας της ασφάλειας και της υγείας των ιατρών, η υπέρβαση του 48ωρου κατά 12 ώρες την εβδομάδα γίνεται για την κάλυψη των αναγκών σε εφημερίες των νοσοκομείων ή μονάδων ΠΦΥ, εφόσον αα)

Ο ιατρός συναινεί για την παροχή της εργασίας αυτής,

αβ) ο ιατρός δεν υφίσταται καμία επίπτωση, αν δεν δεχτεί να εκτελέσει την εργασία αυτή, αγ) κατά περίπτωση, ο Διοικητής του νοσοκομείου ή ο Διοικητής της Υ.ΠΕ τηρεί και ενημερώνει αρχείο για όλους τους ειδικευμένους και ειδικευομένους ιατρούς που παρέχουν τέτοια εργασία,

αδ) το αρχείο είναι στη διάθεση του Υπουργείου Υγείας το οποίο δύναται να απαγορεύει ή περιορίζει τη δυνατότητα υπέρβασης της ανώτατης εβδομαδιαίας διάρκειας εργασίας, για λόγους ασφάλειας και υγείας των ιατρών, αε) ύστερα από αίτηση του Υπουργείου Υγείας το νοσοκομείο ή η Δ.Υ.ΠΕ
του παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη συναίνεση ή άρση της συναίνεσης των ιατρών.

Η συναίνεση είναι ειδική, δίδεται εγγράφως, φέρει ακριβή ημερομηνία και υπογραφή και φυλάσσεται στο φάκελο του ιατρού. Μπορεί να ανακαλείται ελεύθερα.

Η υπέρβαση του 48ωρου κατά 12ώρες την εβδομάδα τίθεται για μια τριετία από τη δημοσίευση του παρόντος στην εφημερίδα της Κυβέρνησης και μέχρι ολοκλήρωσης των απαιτούμενων προσλήψεων ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ για την εύρυθμη λειτουργία των νοσοκομείων και μονάδων ΠΦΥ του ΕΣΥ.

ΠΡΩΤΗ – άποψη

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) ιδρύθηκε το 1983 από την πρώτη Κυβέρνηση Ανδρέα Παπανδρέου στο πλαίσιο μεταρρύθμισης και αναβάθμισης της δημόσιας υγείας και της λειτουργικής ενοποίησης των δημόσιων υποδομών περίθαλψης.

Σκοπός του ήταν η ιατροφαρμακευτική και νοσηλευτική κάλυψη των αναγκών όσων διαμένουν στην Ελλάδα, μέσω της παροχής δωρεάν υπηρεσιών. Αιχμή του συστήματος ήταν η δημιουργία Κέντρων Υγείας, περιφερειακών και νομαρχιακών Νοσοκομείων.

Αυτή ήταν η βασική αρχή του ΕΣΥ. Να καλύψουν τις ανάγκες των Ελλήνων. Η Ηλεία είναι ένας μεγάλος σε έκταση νομό με πολλές πόλεις και χωριά τα οποία έχουν τεράστιες αποστάσεις μεταξύ τους.

Όταν λοιπόν κλείσεις το Κέντρο Υγείας στη Βάρδα και αναγκάσεις τους κατοίκους να μεταβούν στην Αμαλιάδα ή τον Πύργο για να εξυπηρετηθούν από τα εκεί νοσοκομεία τότε σίγουρα δεν τους εξυπηρετείς. Αντίθετα τους ταλαιπωρείς οικονομικά και ψυχολογικά.

Το Υπουργείο Υγείας προχώρησε στο Σχέδιο Νόμου, μη εξετάζοντας τις ανάγκες του κάθε νομού ξεχωριστά. Αυτό συνέβη και για την Ηλεία. Μια λανθασμένη θέση που θα ταλαιπωρήσει αρκετό κόσμο.

Κώστας Γιάλπας
Πηγή: protinews.gr

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

 
Toggle Footer
Top